Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là gì?

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì? Đây là câu hỏi lịch sử về thắng lợi Cách mạng Tháng Tám vĩ đại của dân tộc mà mỗi người Việt Nam cần phải sáng suốt. Đúng như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Dân ta phải biết dùng lịch sử – Vì gốc tích nước Việt”. Hãy tham khảo những gợi ý dưới đây để cùng chúng tôi giải đáp nhé.

Nội dung bài viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm, gợi ý đáp án và tóm tắt nội dung lý thuyết cần nhớ về sự kiện Cách mạng Tháng Tám theo chương trình học môn Lịch sử.

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

1. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

Câu hỏi: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?

  • A. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, kiên cường chống giặc
    ẩn giấu
  • B. Có khối liên minh công nhân và nông dân đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng yêu nước
    trong tất cả các mặt trận thống nhất
  • C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu
  • D. Có hoàn cảnh thuận lợi của Chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và
  • Đồng minh đánh bại Đức Quốc xã và Nhật Bản

Trả lời: Chọn C là câu trả lời đúng.

Giải thích:

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, linh hoạt và quyết liệt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều đó khẳng định sự vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; có phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và thủ đoạn cách mạng linh hoạt; đánh giá chính xác tình hình, chủ động chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong thời gian rất ngắn. Sự lãnh đạo sáng suốt đó, trước hết thể hiện ở sự hoạch định đúng đắn Cương lĩnh, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám

2.1. Lý do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

– Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công nhanh chóng do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức rõ thời cơ, chủ động chớp thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

– Cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của nhân dân mất nước; hết lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng tiến công, quyết chí vùng lên giành độc lập tự do cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh vô cùng gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc.

– Cách mạng tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản bị đánh bại, cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát triển mạnh mẽ.

2.2. Ý nghĩa Cách mạng Tháng 8

Hình ảnh minh họa Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta kể từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước công nhân – nông dân đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ​​ở Việt Nam; đã chấm dứt hơn 80 năm của nhân dân ta dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít. Dân tộc Việt Nam đã từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của chính mình. Việt Nam đã chuyển từ một nước thuộc địa nửa phong kiến ​​thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

– Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là nơi thực nghiệm thành công chủ nghĩa Mác – Lê-nin đầu tiên ở một nước thuộc địa ở châu Á. Đây cũng là bước phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc qua hàng nghìn năm đấu tranh, là đỉnh cao của ý chí kiên cường, sức mạnh đoàn kết cộng đồng, những tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác. -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong những điều kiện thắng lợi của cách mạng vô sản, một cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không những có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở một nước thuộc địa nửa phong kiến ​​lạc hậu. đất nước để đưa cả dân tộc đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội.

3. Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám

3.1. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, góp phần bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong những giai đoạn sau là gì?

A. Đảng phải kịp thời nắm bắt tình hình thế giới.

B. Đảng phải tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước trên các mặt trận.

C. Đảng phải có đường lối đúng đắn, sáng tạo.

D. Đảng phải kết hợp linh hoạt các biện pháp đấu tranh.

Trả lời: Chọn C là câu trả lời đúng.

3.2. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Xây dựng Liên minh công nhân nông dân và Mặt trận dân tộc thống nhất

B. Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp.

C. Phải có chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế cách mạng cả nước.

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng bộ phận, giành chính quyền từng bộ phận, chớp thời cơ khởi nghĩa.

Đáp án: Chọn D là câu trả lời đúng.

3.3. Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những thắng lợi xuất sắc nhất, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm của dân tộc ta. Đó là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu mãi mãi soi sáng cho cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong số các bài học chính là:

– Một là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc, dân chủ, chống đế quốc, phong kiến.

– Thứ hai, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng vững chắc là khối liên minh công – nông, đấu tranh giành độc lập, tự do.

– Thứ ba, kịp thời nắm bắt thời cơ, chủ động, sáng tạo tiến hành các cuộc nổi dậy giành chính quyền.

– Bốn là, xây dựng Đảng vững mạnh, lòng trung thành vô hạn với dân tộc và giai cấp.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *