Đánh giá học sinh tiểu học là gì? Nội dung và phương pháp đánh giá học sinh tiểu học

Đánh giá học sinh tiểu học là gì? Hiện nay việc đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học dựa trên những thông tư nào? Nội dung và phương pháp đánh giá học sinh tiểu học hiện nay là gì? Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc tổng hợp những quy định mới nhất về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Năm học 2022-2023, việc đánh giá học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2020 / BGDĐT. Như sau:

1. Đánh giá học sinh tiểu học là gì?

Đánh giá học sinh tiểu học là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / BGDĐT, đánh giá học sinh tiểu học là quá trình thu thập, xử lý thông tin thông qua các hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi và kiểm soát. kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn và tạo động lực cho học sinh; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học.

Cụ thể, đánh giá học sinh tiểu học bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ

– Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá diễn ra trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học theo những yêu cầu cần đạt và chỉ ra những thành phần cụ thể về năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện. thể hiện phẩm chất và năng lực của học sinh.

Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh, để kịp thời điều chỉnh quá trình giảng dạy, hỗ trợ và thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh đối với các mục tiêu giáo dục tiểu học.

Đánh giá định kỳ là việc đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một thời gian học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu cần đạt và kết quả hoạt động cụ thể. cấu thành năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

(Khoản 2, 3, Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / BGDĐT)

2. Nội dung và phương pháp đánh giá học sinh tiểu học

2.1. Nội dung đánh giá học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học được đánh giá theo các nội dung sau:

(i) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu và thể hiện năng lực cụ thể của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục tiểu học.

(ii) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi sau:

– Phẩm chất chính: yêu nước, nhân hậu, cần cù, trung thực, trách nhiệm.

– Năng lực cốt lõi:

+ Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;

+ Năng lực cụ thể: ngôn ngữ, tin học, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

(Khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / BGDĐT)

2.2. Phương pháp đánh giá học sinh tiểu học

Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong đánh giá học sinh bao gồm:

– Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, sổ nhật ký ghi chép các biểu hiện của học sinh để làm bằng chứng. đánh giá việc học tập và rèn luyện của học sinh.

– Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm, hoạt động của học sinh: Giáo viên nhận xét, đánh giá về sản phẩm, kết quả hoạt động của học sinh, từ đó đánh giá học sinh theo các nội dung đánh giá phù hợp.

– Phương pháp hỏi đáp: Giáo viên trao đổi với học sinh thông qua các câu hỏi, đáp để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét và biện pháp giúp đỡ kịp thời.

– Hình thức kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng đề kiểm tra gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo mức độ và yêu cầu của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp nhiều lựa chọn. và tự báo cáo đánh giá mức độ đạt được về nội dung giáo dục cần đánh giá.

(Khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / BGDĐT)

3. Quy định về đánh giá định kỳ, đánh giá thường xuyên

3.1. Đánh giá định kỳ học sinh tiểu học

Đánh giá định kì học sinh tiểu học bao gồm đánh giá định kì về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục và đánh giá định kì về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực.

Cụ thể, nội dung đánh giá được quy định như sau:

(1) Đánh giá định kỳ nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục:

– Giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên bộ môn thực hiện giảng dạy bộ môn căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, hiển thị hiệu suất cụ thể của các thành phần. năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học và hoạt động giáo dục ở các mức độ sau:

+ Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập và thường có những biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

+ Hoàn thành: hoàn thành tốt yêu cầu học tập và có những biểu hiện cụ thể của các thành phần năng lực của môn học, hoạt động giáo dục;

+ Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập hoặc chưa có biểu hiện cụ thể của các thành phần năng lực của môn học, hoạt động giáo dục.

– Cuối học kỳ I và cuối năm học đối với các môn bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Địa lý, Khoa học, Tin học, Công nghệ có kiểm tra định kỳ;

Đối với lớp 4, 5 có thêm đề kiểm tra định kì môn Tiếng Việt và Toán giữa học kì I và giữa học kì II.

– Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và những biểu hiện cụ thể của các yếu tố cấu thành năng lực của môn học, bao gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ sau:

+ Mức độ 1: Nhận biết, lặp lại hoặc mô tả nội dung đã học và vận dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

+ Mức độ 2: Nối và sắp xếp một số nội dung đã học để giải các bài toán có nội dung tương tự;

+ Mức độ 3: Vận dụng nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

– Bài kiểm tra được giáo viên sửa, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và trả bài cho học sinh. Điểm kiểm tra định kỳ không nhằm mục đích so sánh học sinh này với học sinh khác.

Nếu kết quả kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học có bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh. sinh ra.

(2) Định kỳ đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực:

Giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên cùng lớp thông qua nhận xét, biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên. . về sự hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh, được đánh giá theo các mức độ sau:

– Tốt: Đáp ứng tốt các yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ ràng, thường xuyên.

– Đạt: Đạt yêu cầu giáo dục, có biểu hiện nhưng không thường xuyên.

– Cần cố gắng: Chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giáo dục, diễn đạt chưa rõ ràng.

(Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / BGDĐT)

3.2. Đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học

Cụ thể, Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 27/2020 / BGDĐT, việc đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học được quy định như sau:

(1) Đánh giá thường xuyên nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục

– Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá nhưng chủ yếu thông qua lời nói, chỉ ra cho học sinh cái đúng, cái sai và cách sửa sai; Ghi nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp giúp đỡ cụ thể kịp thời.

– HS tự đánh giá và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập để học tập và làm bài tốt hơn.

– Cha mẹ học sinh trao đổi với giáo viên về việc nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp và phối hợp với giáo viên để động viên, giúp đỡ học sinh trong học tập, rèn luyện.

(2) Đánh giá thường xuyên việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

– Giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá; căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất trọng tâm, năng lực cốt lõi theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

– Học sinh được tự kiểm điểm và có thể tham gia nhận xét bạn bè, nhóm bạn của mình về những biểu hiện của từng phẩm chất trọng tâm, năng lực cốt lõi để hoàn thiện bản thân.

– Cha mẹ học sinh trao đổi, phối hợp với giáo viên để động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện, phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi.

XEM THÊM TẠI: https://hotelcasanaranja.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *